Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Spice Consulting Kft.

Székhely: 2484. Gárdony, Horgony u. 4 Fszt 7.
Cégjegyzék szám: 017-09-015307
Képviselője: Kelemen Kálmán
Telefon: 0036204508211
Email: spiceconsulting@spiceconsulting.hu
Honlap: www.spiceconsulting.hu
Az adatkezelési tevékenységért felelős személy: Kelemen Kálmán

2. A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel vagyunk a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)” valamint a hazai „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásaira.
Szakmai tevékenységünket illetően cégünk üzletiviteli tanácsadási szolgáltatásokat nyújt.

3. Az adatkezelés általános célja
Megállapodás ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a szerződések teljesítése, valamint számviteli bizonylatok kiállítása.

4. Kezelt adatok
4.1 Partner adatok
4.1.1 Szerződéses kapcsolatok

Érintettek: minden természetes személy, aki a szerződésben a másik szerződő fél társaság képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és teljesítés.

  • Tevékenység: szerződéskötés
  • Adatfajta: mail-cím, telefon, cégadatok 
  • Jogalap: jogos érdek
  • Cél: szerződéskötés és
   teljesítés
  • Őrzési idő: 5+1 év

Az adatkezelés folyamata:
A szerződéskötés során a partner által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése, és kapcsolattartás céljából. Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete. Az adatok továbbításra kerülhetnek az illetékes hatóság (NAV), a közreműködő szervezet ellenőrzése során, pályázatíró cég, közbeszerzési tanácsadó részére.

4.1.2 Számlázás

Érintettek: minden egyéni vállalkozó, vagy magánszemély, jogi személy aki velünk szerződést köt.

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kezelése.

  • Tevékenység: számlázás
  • Adatfajta: név, cím, adószám
  • Jogalap: jogi kötelezettség
   teljesítése
  • Cél: számviteli törvény
   szerinti bizonylat
   kezelése (azonosítás
  • Őrzési idő: 10 év

Az adatkezelés folyamata:
Egyéni vállalkozó partnereink és magánszemélyek esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat 8 évig megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően. Az adatok megadása a vonatkozó jogszabályok alapján a kötelező. Elmulasztása esetén a számla nem állítható ki. Az adatok továbbításra kerülnek a könyvelést végző partner, valamint ellenőrzés esetén az illetékes szerv (NAV) részére.

4.1.3 Beszállítói lista

Érintettek: a beszállítók magánszemély képviselői, kapcsolattartói

Adatkezelés célja: kapcsolattartás megkönnyítése

  • Tevékenység: beszállítói lista
  • Adatfajta: név, mail-cím, telefon, cégadatok
  • Jogalap: jogos érdek
  • Cél: kapcsolattartás megkönnyítése
  • Őrzési idő: szerződéses kapcsolat fenntartása alatt + 2 év

Az adatkezelés folyamata:
Állandó partnereink, beszállítóink kapcsolattartóinak elérhetőségi adatairól nyilvántartást vezetünk a könnyebb kereshetőség érdekében. Az adatokat papír alapon és elektronikusan is őrizzük. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik személy részére.

4.2 Szakmai tevékenység (Üzletviteli tanácsadás) körében kezelt adatok
4.2.1 Ajánlatkérés

Érintettek: ajánlatkérő kapcsolattartója
Adatkezelés célja: ajánlatkérés esetén kapcsolattartás az ajánlatadás érdekében

  • Tevékenység: ajánlatkérés
  • Adatfajta: név, mail-cím, telefon, cégadatok
  • Jogalap: jogos érdek
  • Cél: kapcsolattartás megkönnyítése
  • Őrzési idő: szerződéses kapcsolat fenntartása alatt + 2 év

Az adatkezelés folyamata:
Az ajánlatkérő részéről kapcsolatot tartó munkatárs(ak) személyes adatait rögzítjük az adatbázisban és kizárólag kapcsolattartási célból használjuk.

4.2.2 Ügyfelek és kapcsolattartók adatbázisa

Érintettek: ajánlatkérők kapcsolattartói (honlapon keresztül vagy más kapcsolattartói úton)
Adatkezelés célja: ajánlatkérés esetén kapcsolattartás az ajánlatadás érdekében

  • Tevékenység: ügyfelek adatbázisa
  • Adatfajta: név, mail-cím, telefon, cégadatok
  • Jogalap: jogos érdek
  • Cél: kapcsolattartás ajánlatadás, teljesítés érdekében
  • Őrzési idő: szerződéses kapcsolat fenntartása alatt + 5 év

Az adatkezelés folyamata:
Az ajánlatkérő részéről kapcsolatot tartó munkatárs(ak) személyes adatait rögzítjük az adatbázisban és kizárólag kapcsolattartási célból használjuk.
Ezek az adatok nem kerülnek továbbításra.

5. Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére. Az adatok biztonsága érdekében:

• az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
• figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
• az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
• az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről
• nagy gondot fordítunk a munkatársak információbiztonsági képzésére és a tudatosság növelésére
• az üzemeltetésben résztvevő szolgáltatók kiválasztásánál alapvető szempont a megbízhatóság

6. Az adatok továbbítása, átadása

A velünk szerződéses kapcsolatban álló partnerek személyes adatait – a fentiekben foglalt kivételektől eltekintve – nem továbbítjuk más adatkezelőnek. Az adatok átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés), illetve a szerződés teljesítése érdekében bizonyos esetekben szükség lehet rá (pl. pályázatíró céggel való együttműködés, közreműködő szervezet felé történő adatszolgáltatás), amennyiben ez túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére.
A könyveléssel kapcsolatos tevékenységeinkhez vállalkozásunk partnert vesz igénybe, ugyanis a könyvelést külső vállalkozó végzi. A vele megkötött szerződésünk része az adatfeldolgozásról szóló megállapodás, mely biztosítja, hogy eljárása során ugyanolyan körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok megtartásával, kizárólag az utasításunknak megfelelően végzi az adatok kezelését.
Az adatok továbbításával kapcsolatos információkat a 4. pont részletesen tartalmazza.

7. Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

• Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
• Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
• Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
• Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni
• Az adatkezelés korlátozását kérni
• Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
• Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben
Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:
Postai levélben: 2484. Gárdony, Horgony u. 4. Fszt 7.
E-mailben: spiceconsulting@spiceconsulting.hu
Személyesen: a 036204508211 telefonszámon egyeztetett módon.
Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.
Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Shopping Basket
hu_HU